Huurvoorwaarden

1. Vestiging: Mastwijkerdijk 128, 3417 BT Montfoort. Onze vestiging is moeilijk te bereiken met openbaar vervoer, daarom kunnen we u ook ophalen van het NS station Utrecht. Graag wel even van tevoren laten weten dat u opgehaald wilt worden en ook hoe laat precies.
2. Ophalen: De huurperiode kan beginnen op elke dag van de week. U kunt uw camper ophalen op de dag dat het camper huren ingaat en retourneren op de dag dat de huurperiode afgelopen is. Tijden op de dag zelf zijn in overleg. Ophalen en terugbrengen kan niet op zondag, dan zijn wij gesloten.
3. Retourneren: Terug brengen moet op de afgesproken tijd op de datum die op uw bevestiging vermeld staat. Te laat terugbrengen kost het normale huurtarief plus een boete van 100%!
4. Kilometer tarieven: Huurperiodes vanaf 15 dagen zijn inclusief onbeperkte kilometers. Bij huurperiodes tot en met 14 dagen zijn er 250 vrije kilometers per dag. 'Overkilometers' kosten € 0,35 per kilometer. Bij huurperiodes tot en met 14 dagen moet u altijd een borg van € 1.000,- achterlaten voor betaling van de eventuele overkilometers!
5. Belasting: Alle prijzen zijn inclusief BTW.
6. Minimum huurperiode: 7 dagen.
7. Korte huur: Bij uitzondering, in onderling overleg, zijn kortere huurperiodes ook mogelijk. Deze korte huurperiodes worden altijd berekend volgens het dagtarief van het hoogseizoen.
8. Verzekering: Onze campers zijn standaard voorzien van een WA-Casco (All-Risk) verzekering met een eigen risico van € 1.000,- per schade incident.
9. Extra Verzekering: Uitbreiding 1 kost € 12,- per dag.
Niet gedekt zijn schade aan de camper veroorzaakt door het gebruik van het fietsenrek en bovenhoofdse schade aan de camper. Diefstalschade en ruitschade zijn ook niet gedekt. Kosten van (lekke) banden, indien niet een fabricagefout, zijn voor rekening van de huurder. 
Uitbreiding 2 kost € 18,- per dag.
Schade aan de camper veroorzaakt door het gebruik van het fietsenrek, bovenhoofdse schade aan de camper, banden, ruitschade en diefstalschade zijn wel gedekt. Diefstal van de radio-CD speler en de daaruit voortvloeiende schade zijn niet gedekt indien het afneembare front niet geretourneerd wordt!
Indien de huurperiode 14 dagen of korter is dan is uitbreiding van de standaard verzekering niet mogelijk. U moet dan altijd de borg achterlaten.
10. Uitsluitingen/Schade: Totaal uitgesloten van dekking, ook indien er een extra verzekering genomen is, zijn schade in of aan de camper moedwillig veroorzaakt door de huurder. Schade als gevolg van nalatigheid van de huurder, schade aan de luifel door het niet tijdig indraaien tijdens regen/wind of afwezigheid bij de camper en diefstal van goederen van de huurder zijn nimmer gedekt. Ook altijd uitgesloten van dekking is diefstal/verlies van het navigatiesysteem. Het tanken van brandstof dient ten alle tijde te geschieden bij erkende tankstations (zoals Shell, Esso etc.). Het tanken van vervuilde brandstof kan leiden tot ernstige motorschade met pech als gevolg. Bij elke schade door verlies, diefstal, in beslaglegging of beschadiging van de camper, inventaris en toehoren, treedt de huurder z.s.m. in overleg met de verhuurder. De huurder houdt zich te allen tijde aan de instructie van de verhuurder. Telefoonnummer: 00316-54741033. In geval van diefstal van de camper tijdens de huurperiode wordt de borg volledig ingehouden, ongeacht of de huurder nalatig is geweest of niet. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de eventueel daarmee verband houdende sleep- en transportkosten tot maximaal het vastgestelde eigen risico, tenzij deze niet aan hem kunnen worden toegerekend. Schade en kosten ten gevolge verwijtbaar of nalatig handelen leiden te allen tijde tot aftrek van de borg.
Indien de huurder betrokken raakt bij een tweezijdig ongeval, wordt de borg niet teruggestort tot het moment dat de verzekering het dossier volledig heeft afgehandeld en de schade heeft uitgekeerd. Dit geldt ongeacht de vaststelling wie schuldig is.
Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en of aanrijdingschade.
11. Eigen risico: Zonder verzekering: € 1.000,- per schadegeval. Met extra verzekering nihil behalve in geval van een schade die valt onder een uitsluiting.
12. Borg: Gelijk aan het eigen risico. Te betalen bij ophalen met pin, creditcard of contant. U kunt ook bij de restantbetaling de borg mee overmaken. Borg wordt terugbetaald bij geen schade of verlies.
13. Reparaties/Pech: Stel dat u pech krijgt onderweg, wat dan? Reparaties tot € 125,- kunt u laten uitvoeren bij een dealer zonder vooraf overleg. Huurder dient originele gespecifeerde nota's aan BW campers te overleggen om in aanmerking te komen voor vergoeding van deze kosten. Boven de € 125,- moet u eerst contact opnemen met BW Campers via 00316-54741033. De na verkregen toestemming van BW Campers gemaakte reparatiekosten worden alleen door BW Campers vergoed na overlegging door de huurder van de originele gespecificeerde nota's, alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota's en of onderdelen ontslaat BW Campers van vergoeding. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota's geschiedt tegen de middelkoers van de betreffende valuta op de datum van reparatie. Eventuele kosten gemaakt door de huurder in geval van pech of reparatie onderweg, zoals hotel-, taxi- of telefoonkosten zijn niet te verhalen op BW Campers. Hiervoor dient de huurder zelf een adequate reisverzekering af te sluiten. Indien de huurder door pech of om een reparatie te laten uitvoeren langer op een bepaalde plaats moet blijven anders dan gewenst, is BW Campers niet aansprakelijk voor die niet genoten vakantiedagen of andere kosten. Hiervoor dient de huurder zelf een adequate reisverzekering af te sluiten. Bij grote problemen is er ook nog de mogelijkheid dat u via SOS International vervangend vervoer krijgt aangeboden.
14. Calculator: Middels de calculator op onze website kunt u vooraf de huursom uitrekenen.
15. Persoonlijke uitrusting: Gratis. Hieronder wordt verstaan slaapzakken (indien gewenst), keukengerei, bestek, enz.
16. SOS International: In geval van pech zal de SOS International er zorg voor dragen dat de camper onderweg wordt gerepareerd, of naar een garage wordt gesleept waar reparatie kan plaatsvinden. Indien de reparatie niet binnen 3 werkdagen na melding van het pechgeval gerepareerd kan worden zal er een vervangende camper worden ingezet door de SOS International. Huurder heeft geen recht op compensatie voor niet genoten vakantiedagen.
BW Campers heeft voor al haar campers een bedrijfslidmaatschap bij SOS International. Borg zal worden teruggestort zodra de camper bij ons op het depot adres wordt afgeleverd en er geen sprake is van schade of verlies.
17. Bestuurders: Alle bestuurders moeten beschikken over een geldig rijbewijs en moeten tussen 19 en 75 jaar zijn. Extra chauffeurs zijn gratis. Bij het afhalen van de kampeerauto zijn alle bestuurders verplicht hun rijbewijs B te tonen dat geldig moet zijn gedurende de gehele huurperiode.
18. Openingstijden: Maandag - zaterdag alleen op afspraak geopend. Zon- en feestdagen gesloten.
19. Feestdagen: Wij zijn gesloten op alle officiële feestdagen.
20. (Luchthaven) transfers: U kunt vanaf Schiphol opgehaald worden. Dit ophalen kan alleen tussen 10:30 en 15:00 uur na afspraak vooraf.
21. One-way: Voor een one-way huur moet de huurperiode minimaal 14 dagen zijn. Ophalen van de camper moet altijd in Montfoort. Het achterlaten van de camper op een andere locatie dan Montfoort kost ongeveer € 1,50 per kilometer. Voor one-way huren neemt u vooraf even contact op met BW Campers.
22. Schoonmaakkosten: De kampeerauto gaat schoon mee, wij verwachten hem schoon terug. Anders berekenen wij hiervoor € 100,- schoonmaakkosten. Indien u een camper terugbrengt met de vuilwatertank en/of de toilettank niet geleegd dan worden de schoonmaakkosten in rekening gebracht, ongeacht hoe schoon de rest van de camper is!
23. Kosten: De kosten voor brandstof en huishoudelijk gas tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder, evenals kosten van boetes en bekeuringen. Het olie- en koelvloeistofpeil en de bandenspanning moeten tijdens de huurperiode door de huurder regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig bijgevuld. De kosten hiervan worden na afloop van de huurperiode door BW Campers aan de huurder vergoed. De huurder krijgt de kampeerauto mee met een volle tank. De huurder dient de kampeerauto bij terugkomst in de directe omgeving van Montfoort af te tanken. Bij niet nakomen van deze afspraak zullen brandstof kosten worden vermeerderd met €25,- kosten voor handling.
24. Bekeuringen: Bij elke bekeuring die wij ontvangen wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
25. Reservering: Reserveren is alleen mogelijk door de reserveringsaanvraag ingevuld aan BW Campers te retourneren en 25% aanbetaling over te maken. Anders kan de huurder geen rechten ontlenen aan zijn reservering.
26. Annulering: De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van ter post bezorging geldt als annuleringdatum.
Bij annulering is de huurder verschuldigd:
- tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode : 25% van de huursom
- tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode : 50% van de huursom
- tot aanvang van de huurperiode : 90% van de huursom
- vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode : 100% van de huursom
Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (of een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben. Middels een annuleringsverzekering kunt u zich hiertegen verzekeren. De kosten van de annuleringsverzekering bedragen ongeveer 5% van de huursom. Ook het afsluiten van een aparte reis- en/of bagageverzekering raden wij u dringend aan.
27. Leveringsvoorwaarden: BW Campers levert de huurder aan het begin van de huurperiode de gereserveerde camper met de daarbij behorende inventaris compleet en in goede staat inclusief de originelen van de wettelijk vereiste documenten.
Wanneer BW Campers door onvoorziene omstandigheden niet in staat is de gereserveerde camper te leveren, zal de huurder een alternatief worden aangeboden.
De huurder is verplicht de kampeerauto overeenkomstig de bestemming en volgens de instructies van BW Campers te gebruiken.
Voorwaarden gedeponeerd onder nummer 013/2001 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
28. Betalingen: Alle bankbetalingen dienen te geschieden op bankrekening NL83 RABO 03 00 49 00 11 bij de Rabobank op naam van BW Campers. Indien u met een creditkaart betaalt berekenen wij u 5% administratie kosten.
29. Mileuzones Europa: In verschillende Europese landen worden in grote steden verschillende milieuzones gebruikt. Soms kun je de steden niet met de camper betreden vanwege het bouwjaar van de camper. Als je dat doet, riskeer je een boete. In andere landen, zoals Frankrijk, moet u een milieuvignet kopen. De huurder is verantwoordelijk voor het informeren van de meest recente informatie over de milieuzones en de aankoop van milieuvignetten indien nodig. BW Campers is niet verantwoordelijk voor eventuele boetes die de huurder veroorzaakt door zich niet bewust te zijn van de milieuzones. 30. Bijzonderheden: Wij verzoeken u niet te roken in de campers. BW Campers heeft altijd een reserve kampeerauto in voorraad. Een vorige klant die schade heeft of niet op tijd zijn kampeerauto terugbrengt, kan dus uw vakantie niet in de war sturen.

Ú kunt altijd op vakantie!